Antennkollen.se

Från och med den 25 maj 2018 kommer GDPR (General Data Protection Regulation) att börja gälla i hela EU. Därför har vi sett över kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in om dig och varför?

Personuppgifterna behandlas för att du ska ha möjlighet att:

  • Prenumerera på sändarinformation rörande valda regioner
  • Få direktinformation om nya störningar
  • Få sammanfattande info om PDU och Nätmeddelanden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Stad
  • Företag
  • Gjorda prenumerationsval

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort om du inte har varit inloggad på 13 månader. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess och behandlas av en begränsad grupp hos oss. Dina rättigheter och val Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar.

Det kan dock finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att få ut och använda de personuppgifter som du har givit oss, och som vi behandlar automatiserat, hos någon annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att få uppgifterna i ett visst format.

Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter. Om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen med sina synpunkter.